KLAUZULA INFORMACYJNA

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o  ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w  przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izabela Piórkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO IZABELA PIÓRKOWSKA GABINET PSYCHOLOGICZNY IZABELA PIÓRKOWSKA wpisaną do CEIDG, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. 3 Maja, nr 5 lok. 3, 82-300 Elbląg, adres do doręczeń: j.w., posiadającym numer NIP: 5781515203, numer REGON: 170376963. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@ipiorkowska.eu

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
 • wprowadzenia do repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust 1. lit. c RODO,
 • prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO,
 • nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (e-mail, formularze kontaktowe).
 • Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych:

  Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą również otrzymywać:

 • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,
 • podmioty zapewniające obsługę IT,
 • podmioty współpracujące w zakresie realizacji umowy z klientem,
 • firma świadcząca usługi rachunkowe,
 • dostawcy programów księgowych i do fakturowania,
 • kancelarie prawne, firmy konsultingowe.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia - w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
 • okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
 • do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń - w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
 • do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu - w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych).
 • W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.