INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma jednoosobowa „Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Izabela Piórkowska” z siedzibą przy ul. 3 Maja 5/3, 82-300 Elbląg.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę o kontakt pod adresem email: biuro@ipiorkowska.eu

3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wykonania przeze mnie usługi związanej z tłumaczeniem - wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego w celach podatkowych.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze mną.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w postaci plików elektronicznych tłumaczeń dokumentów i/lub dokumentów źródłowych przez 2 lata od chwili odbioru tłumaczenia (ze względu na przewidziany w kodeksie cywilnym termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło). Dane osobowe zawarte w wystawionych dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały rozliczone (zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o rachunkowości). Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych mogą być przetwarzane również przez biuro rachunkowe zajmujące się obsługą księgową administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych.

6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

d. prawo do przenoszenia danych,

e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),

f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,

g. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez administratora.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. W przypadku tłumaczenia poświadczonego podanie Państwa imienia i nazwiska jest obowiązkowe ze względu na konieczność wprowadzenia ich do repertorium tłumacza przysięgłego, czyli wykazu wszystkich wykonanych tłumaczeń poświadczonych. Repertorium tłumacza przysięgłego musi zawierać m.in. oznaczenie zleceniodawcy lub zamawiającego tłumaczenie (wymóg ten wynika z art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego). Dane te będą przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ww. ustawa nie określa terminu zakończenia przechowywania repertorium.